نام و نام خانوادگی:کاظم زمانی
سال تولد:1342
محل تولد:لاهیجان
کاظم زمانی
×دکتری تفسیر تطبیقی ×معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین ×فعالیت های فرهنگی آموزشی قرآنی تربیتی