نام و نام خانوادگی:مهدی تبارک
سال تولد:1360
محل تولد:قزوین
مهدی  تبارک
تحصیلات کارشناسی مدیریت بازرگانی ۲۰ سال حضور در فعالیت های فرهنگی معاونت پرورشی و معلم مدارس راهنمایی قزوین 7 سال حضور در فضای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 2سال