نام و نام خانوادگی:محمد ابراهیم اسدی
سال تولد:1337
محل تولد: قزوین
محمد ابراهیم اسدی
×عضو حزب جمهوری اسلامی ×حضور در دفاع مقدس ×حضور در عرصه های اقتصادی (سازما های مردم نهاد) ×دبیر جمعیت ایثارگران ×هیات امنای مسجد ×مسئولیت ها غالبا در حوزه صنعت و اقتصاد بوده است