نام و نام خانوادگی:علی محمد زمانی
سال تولد:1333
محل تولد: قزوین
علی  محمد زمانی
×کارشناسی حقوق ×کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ×دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار ×عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان قزوین و ایران ×رئیس خانه صنعت معدن و تجارت استان ×عضو هیات رئیسه خانه صنعت ایران