نام و نام خانوادگی:حجت الاسلام علی ابولقاسمی
سال تولد:1354
محل تولد: قزوین
حجت الاسلام علی  ابولقاسمی
×سطح ۳ حوزه درس خارج آقایان آیت الله سید احمد خاتمی آیت الله شبیری و آ یت الله سبحانی ×به مدت دو سال مسئول فرهنگی معاونت تهذیب شهرک مهدیه قم ×به مدت ۲سال مدیر داخلی مرکز پاسخگویی قزوین ×به مدت دو سال و ۳ماه مسئول مرکز پاسخگویی استان قزوین ×عضو بسیج و عضو شورای بسیج مسجد مهدیه و ولایت ×عضو فعال گروه تبلیغی آیینه ظهور و از اعضای شورای تصمیم گیری از سال 84الی 92 ×تبلیغ دانش آموزی از سال 84-97 ×مبلغ و سخنران هیات ها مساجد و ...