نام و نام خانوادگی:جواد حبیبی
سال تولد:1365
محل تولد:قزوین
جواد حبیبی
دانشجوی دکتری علوم سیاسی روابط بین الملل کارشناس بیداری اسلامی بنیاد مستضعفان دبیر امربه معروف و نهی از منکرسپاه ناحیه در سال 89 معلم پرورشی وتربیتی هنرستان چمران قزوین 88-85 مدرس دانشگاه و حوزه کارشناس پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی قزوین