نام و نام خانوادگی: نعیم حسینی کردکندی
سال تولد:1371
محل تولد:ساری
 نعیم  حسینی  کردکندی
کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف طلبه سطح دو حوزه علمیه قم مسئول بسیج دانشکده ی مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف مسئول نشریه بسیج دانشگاه صنعتی شریف