نام و نام خانوادگی: علیرضا خلجا
سال تولد:1370
محل تولد: قزوین
 علیرضا خلجا
×دیپلم ریاضی فیزیک از مرکز استعدادهای درخشان قزوین ×کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نورواحد قزوین ×کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی تهران ×مدیر روابط عمومی شرکت آشکار پرتو پویا ×مدیر امور مالی و قراردادی آموزشگاه علمی آزاد تدبیر قزوین ×دبیر ریاضیات پیشرفته تیزهوشان و المپیاد ریاضی دبستان غیر انتفاعی پیوند ×معاونت اجرایی و جانشین تربیتی طرح نسیم معرفت ×معاونت امر به معروف ونهی از منکر پایگاه مهدیه ×مربی فرهنگی طرح تربیتی خادمین جوان استانه مقدسه بی بی شهربانو قزوین